Tag: fast moving customer goods (1)

Badania marketingowe FMCG

Tendencja – badania marketingowe
Interesującą z punktu widzenia marketingu tendencją współczesnych konsumentów jest przejawiane przez nich zainteresowanie procesem tworzenia koncepcji nowych towarów, szczególnie w roli ekspertów. Klient dzisiaj nie zadowala się prostą czynnością kupowania identycznych produktów ze względu na ich standardową wartość użytkową. Wskutek reakcji na podstawowy przekaz marketingowy, który brzmi „bądź sobą”, użytkownicy różnego rodzaju dóbr są przekonani, że stanowią najlepsze źródło informacji odnośnie sposobów „bycia sobą”, które mógłby, a nawet powinien oferować produkt kolejnej generacji.

 

Potencjał
Aby wykorzystać potencjał kreatywno-weryfikatorski konsumentów, prezentowany przez nich z takim zapałem, najlepiej jest zlecić pośredniczenie w kontakcie agencji zajmującej się badaniami społecznymi. Pracownicy takich firm dysponują kwalifikacjami niezbędnymi w prowadzeniu wywiadów standaryzowanych i scenariuszowych, pozyskując dane w obrębie zleconej problematyki. Umiejętność analizowania i syntezowania zebranego materiału pozwoli na przygotowanie raportu, który stanowi rzetelną i wiarygodną podstawę, mogącą stać się podwalinami nowatorskiej, w pełni dostosowanej do potrzeb rynku strategii marki.

 

Etapy badawcze
Badania marketingowe FMCG, których najistotniejszy być może element stanowią wywiady z konsumentami, oprócz nich opierać się powinny także na analizie konkurencyjnych kampanii i strategii, z którymi należy zapoznać się na wstępnym etapie procesu badawczego, znanym jako desk research, podczas którego analizuje się możliwie największy obszar dostępnej dotychczas dokumentacji tematycznie powiązanej z badanym zagadnieniem. Kolejnym krokiem skutecznego badania rynku FMCG powinno stać się skonstruowanie scenariusza dla wywiadów z udziałem respondentów – w tym klientów. Taki scenariusz może mieć postać szkicową, zarysowuje wówczas ogólną problematykę i koncentruje się wokół kilku kluczowych pytań, stanowiących obszary namysłu badawczego i analitycznego. Tego typu forma sprawdzi się podczas badania efektywności dotychczasowej strategii marketingowej, z zastrzeżeniem, że wywiad prowadzany jest przez wykwalifikowanego moderatora.

 

Wywiady
Istnieją dwa podstawowe rodzaje jakościowej metody, jaką jest wywiad: wywiady indywidualne pogłębione (In-depth Interview – IDI) oraz zogniskowane wywiady grupowe (Focus Group Interview – FGI), różniące się ilością respondentów biorących udział w pojedynczym badaniu. Dane pozyskane podczas wywiadów są następnie poddawane analizom zbiorczym. Zadaniem tej części badań rynku FMCG jest odpowiedź na pytania z grupy „jak?”. Aby zebranym wynikom dodać głębi warto poprowadzić także serię ankietowych pomiarów jakościowych, których podstawową formą jest wywiad w oparciu o kwestionariusz badania. Ankietę formułuje się korzystając z materiałów zebranych podczas wcześniejszych etapów. Jej zadaniem będzie pomiar częstości występowania danej opinii oraz jej natężenia, a więc odpowiedzi na pytania „czy?” i „w jakim stopniu?”.

 

Raport
Ostatnim etapem badania jest skonstruowanie raportu podsumowującego badanie marketingowe FMCG, przedstawiając wyniki wszystkich analiz w postaci zrozumiałej dla przeciętnego użytkownika języka. Wskazany jest wybór agencji badawczej posiadającej doświadczenie w prowadzeniu czynności badawczych na rzecz przedstawicieli tej samej branży, jaką reprezentuje podmiot zlecający konkretne badanie rynku FMCG. Nabyta dotychczas wiedza z pewnością ułatwi komunikację z realizatorami badania, często pozwalając przewidzieć niektóre podstawowe elementy istotne w całym procesie badawczym.